Triển khai hạng mục Tactic Plan - Future Brand Việt Nam